Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

Bu lông lục giác ngoài

bu lông lục giác ngoài, inox, ren mịn, bu long, ốc vít
1 : 20.000đ
1 : 20.000đ

bu lông lục giác ngoài, inox, ren mịn, bu long, ốc vít
1 : 18.000đ
1 : 18.000đ

bu lông lục giác ngoài, inox, ren mịn, bu long, ốc vít
1 : 33.000đ
1 : 33.000đ

bu lông lục giác ngoài, inox, ren mịn, bu long, ốc vít
1 : 39.000đ
1 : 39.000đ

bu lông lục giác ngoài, inox, ren mịn, bu long, ốc vít
1 : 66.000đ
1 : 66.000đ

bu lông lục giác ngoài, inox, ren mịn, bu long, ốc vít
1 : 33.000đ
1 : 33.000đ

bu lông lục giác ngoài, inox, ren mịn, bu long, ốc vít
1 : 79.000đ
1 : 79.000đ

bu lông lục giác ngoài, inox, ren mịn, bu long, ốc vít
1 : 128.000đ
1 : 128.000đ

bu lông lục giác ngoài, inox, ren mịn, bu long, ốc vít
1 : 149.000đ
1 : 149.000đ

bu lông lục giác ngoài, inox, ren mịn, bu long, ốc vít
1 : 30.000đ
1 : 30.000đ

bu lông lục giác ngoài, inox, ren mịn, bu long, ốc vít
1 : 19.000đ
1 : 19.000đ

bu lông lục giác ngoài, inox, ren mịn, bu long, ốc vít
1 : 30.000đ
1 : 30.000đ

bu lông lục giác ngoài, inox, ren mịn, bu long, ốc vít
1 : 30.000đ
1 : 30.000đ

bu lông lục giác ngoài, inox, ren mịn, bu long, ốc vít
1 : 19.000đ
1 : 19.000đ

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
bu lông lục giác ngoài, inox, ren mịn, bu long, ốc vít M10 Bu lông lục giác ngoài Inox 304

0060123

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi từ 1-2con

1 : 20,000đ
1 : 20,000đ

. .
bu lông lục giác ngoài, inox, ren mịn, bu long, ốc vít M12 Bu lông lục giác ngoài Inox 304

0060145

Mua hàng từ 1 con

1 : 18,000đ
1 : 18,000đ

. .
bu lông lục giác ngoài, inox, ren mịn, bu long, ốc vít M14 Bu lông lục giác ngoài Inox 304

0060172

Mua hàng từ 1 con

1 : 33,000đ
1 : 33,000đ

. .
bu lông lục giác ngoài, inox, ren mịn, bu long, ốc vít M16 Bu lông lục giác ngoài Inox 304

0060196

Mua hàng từ 1 con

1 : 39,000đ
1 : 39,000đ

. .
bu lông lục giác ngoài, inox, ren mịn, bu long, ốc vít M18 Bu lông lục giác ngoài Inox 304

0060222

Mua hàng từ 1 con

1 : 66,000đ
1 : 66,000đ

. .
bu lông lục giác ngoài, inox, ren mịn, bu long, ốc vít M2 Bu lông lục giác ngoài Inox 304

0060001

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi 20con

1 : 33,000đ
1 : 33,000đ

. .
bu lông lục giác ngoài, inox, ren mịn, bu long, ốc vít M20 Bu lông lục giác ngoài Inox 304

0060245

Mua hàng từ 1 con

1 : 79,000đ
1 : 79,000đ

. .
bu lông lục giác ngoài, inox, ren mịn, bu long, ốc vít M22 Bu lông lục giác ngoài Inox 304

0060266

Mua hàng từ 1 con

1 : 128,000đ
1 : 128,000đ

. .
bu lông lục giác ngoài, inox, ren mịn, bu long, ốc vít M24 Bu lông lục giác ngoài Inox 304

0060289

Mua hàng từ 1 con

1 : 149,000đ
1 : 149,000đ

. .
bu lông lục giác ngoài, inox, ren mịn, bu long, ốc vít M3 Bu lông lục giác ngoài Inox 304

0060004

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi từ 10-20con

1 : 30,000đ
1 : 30,000đ

. .
bu lông lục giác ngoài, inox, ren mịn, bu long, ốc vít M4 Bu lông lục giác ngoài Inox 304

0060020

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi từ 5-20con

1 : 19,000đ
1 : 19,000đ

. .
bu lông lục giác ngoài, inox, ren mịn, bu long, ốc vít M5 Bu lông lục giác ngoài Inox 304

0060042

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi từ 4-20con

1 : 30,000đ
1 : 30,000đ

. .
bu lông lục giác ngoài, inox, ren mịn, bu long, ốc vít M6 Bu lông lục giác ngoài Inox 304

0060064

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi từ 2-10con

1 : 30,000đ
1 : 30,000đ

. .
bu lông lục giác ngoài, inox, ren mịn, bu long, ốc vít M8 Bu lông lục giác ngoài Inox 304

0060091

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi từ 1-5con

1 : 19,000đ
1 : 19,000đ

. .