Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

Vít gỗ, vít nhọn đầu bằng 4 cạnh

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M1 Ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0100001

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100con

1 : 35,000đ
1 : 35,000đ

. .
ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M1.2 Ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0100004

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100 con

1 : 35,000đ
1 : 35,000đ

. .
ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M1.4 Ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0100004

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100 con

1 : 35,000đ
1 : 35,000đ

. .
ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M1.7 Ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0100004

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100 con

1 : 38,000đ
1 : 38,000đ

. .
ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M2 Ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0100019

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100 con

1 : 36,000đ
1 : 36,000đ

. .
ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M2.2 Ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0100031

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100 con

1 : 45,000đ
1 : 45,000đ

. .
ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M2.6 Ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0100041

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100 con

1 : 40,000đ
1 : 40,000đ

. .
ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M3 Ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0100019

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100 con

1 : 38,000đ
1 : 38,000đ

. .
M3.5 Ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0100041

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 20-50con

1 : 40,000đ
1 : 40,000đ

. .
ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M4 Ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0100079

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 8-100con

1 : 50,000đ
1 : 50,000đ

. .
ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M5 Ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0100104

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 10-60con

1 : 50,000đ
1 : 50,000đ

. .
ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M6 Ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0100125

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 4-20con

1 : 43,000đ
1 : 43,000đ

. .
ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M8 Ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0100144

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 2-4con

1 : 26,000đ
1 : 26,000đ

. .