Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

Vít bake đầu bằng ren mịn

vít bake đầu bằng ren mịn inox 304
1 : 48.000đ
1 : 48.000đ

vít bake đầu bằng ren mịn inox 304
1 : 48.000đ
1 : 48.000đ

vít bake đầu bằng ren mịn inox 304
1 : 48.000đ
1 : 48.000đ

vít bake đầu bằng ren mịn inox 304
1 : 60.000đ
1 : 60.000đ

vít bake đầu bằng ren mịn inox 304
1 : 39.000đ
1 : 39.000đ

vít bake đầu bằng ren mịn inox 304
1 : 69.000đ
1 : 69.000đ

vít bake đầu bằng ren mịn inox 304
1 : 69.000đ
1 : 69.000đ

vít bake đầu bằng ren mịn inox 304
1 : 69.000đ
1 : 69.000đ

vít bake đầu bằng ren mịn inox 304
1 : 63.000đ
1 : 63.000đ

vít bake đầu bằng ren mịn inox 304
1 : 45.000đ
1 : 45.000đ

vít bake đầu bằng ren mịn inox 304
1 : 75.000đ
1 : 75.000đ

vít bake đầu bằng ren mịn inox 304
1 : 36.000đ
1 : 36.000đ

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
vít bake đầu bằng ren mịn inox 304 M1 Vít BAKE đầu bằng ren mịn INOX 304

0500001

Mua hàng từ 1 túi 200con

1 : 48,000đ
1 : 48,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren mịn inox 304 M1.2 Vít BAKE đầu bằng ren mịn INOX 304

0500009

Mua hàng từ 1 túi 200con

1 : 48,000đ
1 : 48,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren mịn inox 304 M1.4 Vít BAKE đầu bằng ren mịn INOX 304

0500016

Mua hàng từ 1 túi 200con

1 : 48,000đ
1 : 48,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren mịn inox 304 M1.6 Vít BAKE đầu bằng ren mịn INOX 304

0500025

Mua hàng từ 1 túi 200con

1 : 60,000đ
1 : 60,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren mịn inox 304 M10 Vít BAKE đầu bằng ren mịn INOX 304

0500223

Mua hàng từ 1 túi 2-5con

1 : 39,000đ
1 : 39,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren mịn inox 304 M2 Vít BAKE đầu bằng ren mịn INOX 304

0500034

Mua hàng từ 1 túi 50-200con

1 : 69,000đ
1 : 69,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren mịn inox 304 M2.5 Vít BAKE đầu bằng ren mịn INOX 304

0500050

Mua hàng từ 1 túi 15-200con

1 : 69,000đ
1 : 69,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren mịn inox 304 M3 Vít BAKE đầu bằng ren mịn INOX 304

0500071

Mua hàng từ 1 túi 5-200con

1 : 69,000đ
1 : 69,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren mịn inox 304 M4 Vít BAKE đầu bằng ren mịn INOX 304

0500102

Mua hàng từ 1 túi 5-100con

1 : 63,000đ
1 : 63,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren mịn inox 304 M5 Vít BAKE đầu bằng ren mịn INOX 304

0500135

Mua hàng từ 1 túi 2-50con

1 : 45,000đ
1 : 45,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren mịn inox 304 M6 Vít BAKE đầu bằng ren mịn INOX 304

0500174

Mua hàng từ 1 túi 2-50con

1 : 75,000đ
1 : 75,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren mịn inox 304 M8 Vít BAKE đầu bằng ren mịn INOX 304

0500202

Mua hàng từ 1 túi 5-10con

1 : 36,000đ
1 : 36,000đ

. .