Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

Vít nhọn đầu tròn lỗ 4 cạnh

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M1 Ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0300001

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 50-100c

1 : 39,000đ
1 : 39,000đ

. .
ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M1.2 Ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0300009

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100c

1 : 39,000đ
1 : 39,000đ

. .
ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M1.4 Ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0300001

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100c

1 : 34,000đ
1 : 34,000đ

. .
ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M1.7 Ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0300030

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 50-100c

1 : 35,000đ
1 : 35,000đ

. .
ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M1.8 Ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0300030

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 50-100c

1 : 35,000đ
1 : 35,000đ

. .
ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M2 Ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0300045

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 50-100c

1 : 34,000đ
1 : 34,000đ

. .
ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M2.2 Ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0300054

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100c

1 : 28,000đ
1 : 28,000đ

. .
ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M2.6 Ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0300064

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 50-100c

1 : 38,000đ
1 : 38,000đ

. .
ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M3 Ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0300077

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 40-100c

1 : 40,000đ
1 : 40,000đ

. .
ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M3.5 Ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0300132

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 50-100c

1 : 45,000đ
1 : 45,000đ

. .
ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M4 Ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0300092

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 10-100c

1 : 59,000đ
1 : 59,000đ

. .
ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M4.2 Ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0300146

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 10-60c

1 : 54,000đ
1 : 54,000đ

. .
ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M5 Ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0300111

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 10-100c

1 : 37,000đ
1 : 37,000đ

. .
ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M6 Ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0300164

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 6-20c

1 : 63,000đ
1 : 63,000đ

. .
ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M8 Ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0300111

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 3-6c

1 : 37,000đ
1 : 37,000đ

. .